Ydelser

Rådgivning generelt

 • Generationsskifte såvel skattemæssigt som regnskabsmæssigt
 • Omstrukturering, skattefrie modeller og skattepligtige modeller inden for fusion, spaltning og aktieombytning
 • Omdannelse af personlig drevet virksomhed til selskab såvel skattefri som skattepligtigt
 • Omdannelse af IVS-selskaber til anpartsselskaber
 • Selskabsretslige forhold så som reglerne for udlodning af udbytte, kapitalforhøjelse og kapitalnedsættelse

Skattemæssig rådgivning

 • Dødsbobeskatning, skiftede og uskiftede boer
 • Forældrekøbslejligheder
 • Virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen, kapitalafkastordningen ved køb af aktier og kunstnerordningen
 • Køb og salg af virksomheder
 • Køb og salg af erhvervsejendomme og beboelsesejendomme

Revision

 • Revision af årsregnskaber
 • Revision af erklæringer med høj grad af sikkerhed efter ISA 800 og ISA 3000
 • Revision af specialerklæringer

Erklæringer

 • Klientkontoerklæringer for advokater
 • Andre erklæringer der ikke kræver høj grad af sikkerhed

Opstilling af regnskab

 • Opstilling af årsrapporter for selskaber
 • Opstilling af årsregnskaber for personligt drevne virksomheder
 • Opstilling af personligt regnskab, indkomst og formueopgørelse
 • Opstilling af andre finansielle oplysninger, herunder budgetter

Beskatning

 • Skattemæssige forhold for selskaber, herunder opgørelse af årets skattepligtige indkomst
 • Skattemæssige forhold for personligt drevne virksomheder, herunder beregning af årets skat efter reglerne virksomhedsskatteordningen og personskatteloven

Iværksætterrådgivning

Iværksættere kræver særlig opmærksomhed da opstart af en virksomhed er krævende. Vi holder iværksætteren i hånden, hjælper med etablering af økonomistyring og bogføring, angivelser til det offentlige, hjælper med årsregnskab og selvangivelse samt anden rådgivning på vores møder med iværksætteren.

Opstilling af regnskab

Bogføring af bilag, så du ikke skal bruge tid på det. Samtidig sikres du at bilag bliver konteret på de rigtige poster i dit regnskab.
Ved at samle bogføring og revision samme sted, vil revision i forbindelse med momsregnskab og årsregnskab blive noget nemmere.